(C) Script by Miyake_kobo.

湖龍斉 美人画 G Loading now !!